940907_1662467044040885_4843190392036474172_n
View Details
Next

Yapımak Yılbaşı Yarışması

Ödüllü yar??mam?z ba?lad?! Soruyu do?ru cevaplay?p yar??ma postunu profilinizde payla??n, health çekili?le sürpriz y?lba?? paketinin sahibi olun. Yap?mak 2016 Yeni Y?l Yar??mas? Kat?l?m Ko?ullar?
– Yar??ma 27 Aral?k, 31 Aral?k 2015 tarihleri aras?nda Yap?mak Facebook sayfas? üzerinden gerçekle?tirilecektir. -Yar??maya kat?l?m için gereken ilk ko?ul Yap?mak ?n?aat facebook sayfas?n? be?enerek sayfay? takip etmeye ba?lamakt?r
– Yar??ma sonunda, soruya do?ru cevap verip yar??ma postunu profilinde herkese aç?k ?ekilde payla?an yar??mac?lar aras?nda yap?lacak çekili?le 1 ki?i sürpriz y?lba?? paketinin sahibi olacakt?r.
– Yar??ma sonunda kazananlar; 2.Ocak.2016 Günü Facebook Sayfam?zdan Duyurulacakt?r.Kazanan takipçimiz hakk?n? ba?kas?na devredemez.Kazanan yar??mac?lar ileti?im bilgilerini Facebook mesaj yolu ile taraf?m?za eksiksiz ilettikten sonra kendisiyle ödülü hakk?nda ileti?ime geçilecektir. Yar??maya herkes kat?labilir.
– Kat?l?mc?lar sadece kendilerine ait ileti?im bilgileriyle yar??maya kat?labilirler ve gönderdikleri ileti?im bilgilerinin kendilerine ait oldu?unu kabul ve taahhüt ederler.
– Ödül, kazanan ki?ilere Eski?ehir de ?ahsen teslim edilecektir kargolanmas? söz konusu de?ildir. Yar??maya Buraya T?klayarak Ula?abilirsiniz